جلال ندیمی
pages.general.lawyer_trainee'
بازنشسته مشمول سایر مقررات بازنشستگی
کانون وکلای دادگستری خراسان
بلوار مدرس مجتمع تجاری نگین طبقه ٥ واحد ٥٠٣
+989151116203
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...