علیرضا شریفی
کار آموز وکالت
بازنشسته مشمول سایر مقررات بازنشستگی
کانون وکلای دادگستری مرکز
چابهار خیابان فردوسی حمل و نقل فارس دفتر آقای علی افسا
+989121215696
091227804٥0
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...