محمد رسول عابدی زاده
وکیل متخصص امور جنایی و ملکی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بندر عباس
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت سایر دعاوی اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
بوشهر شیراز بندرعباس
loading...