حدیثه فاضلی
کارشناس ارشد حقوقی و قراردادی شرکت تپسی
Masters حقوق
دانشگاه علم و فرهنگ
کارشناس ارشد حقوقی و امور قراردادی شرکت تپسی
کارشناس حقوقی شرکت دیداب
دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی مقطع ارشد رشته تجارت الکترونیکی
حوزه های تخصصی
قراردادها انحلال قراردادها سایر امور و قراردادها
شهر های ارائه خدمت
کرج تهران ساوه
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق
Masters
دانشگاهعلم و فرهنگ ،رشتهحقوق ، گرایش تجارت الکترونیکی
loading...