حمیدرضا بردوده
حقوق پزشکی
Masters حقوق
دانشگاه ورامین
انجام دعاوی حقوق پزشکی در سازمان نظام پزشکی.
حوزه های تخصصی
جرایم بهداشتی و پزشکی
شهر های ارائه خدمت
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهورامین ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق خصوصی
loading...