دکتر لیدا اسعدیان
دکترای حقوق خصوصی _ مدرس دانشگاه
PhD حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تألیف کتاب اسناد جعلی در اعتبارات اسنادی

مقاله: مسئولیت بانک در خصوص اسناد جعلی در اعتبارات اسنادی
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
تهران لواسان ورامین
سوابق تحصیلی و آموزشی
PhD
دانشگاهآزاد اسلامی تهران جنوب ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
loading...