دکتر لیدا اسعدیان
دکترای حقوق خصوصی _ مدرس دانشگاه
تألیف کتاب اسناد جعلی در اعتبارات اسنادی

مقاله: مسئولیت بانک در خصوص اسناد جعلی در اعتبارات اسنادی
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
تهران لواسان ورامین
loading...