دکتر جواد معتمدی
تهران
تهران
PhD حقوق
دانشگاه قم
مدرس دانشگاه شهید بهشتی درس حقوق تجارت
مدرس دانشگاه قم دروس حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری
مدرس دانشگاه آزاد تهران-جنوب دروس حقوق تجارت و حقوق مدنی
کارشناس حقوقی سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت
کارشناس ارشد حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی (سازمان بورس)
پژوهشگر قوه قضاییه
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 11، بن بست نیلوفر، پلاک 1، واحد 3
سوابق تحصیلی و آموزشی
PhD
دانشگاهقم ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
Bachelor
دانشگاهتهران ،رشتهحقوق
Masters
دانشگاهقم ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
loading...