سیدعلیرضا شکوهیان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
تهران
تهران
Masters حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
سوابق تحصیلی:

دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه شهیدبهشتی.
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهیدبهشتی.
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی.


سوابق پژوهشی:
الف) کتب منتشره:

تألیف کتاب «تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک»، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵.

ترجمه کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی؛ قاعده مسئولیت مدنی کارا» به ویراستاری دکتر مایکل فار. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. ۱۳۹۶ (سیدعلیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان؛ تحت نظارت دکتر مجتبی قاسمی).

ترجمه کتاب «تنظیم بازار بدون مداخله دولت» به قلم دکتر میریام سن. انتشارات مجد. ۱۳۹۷ (سیدعلیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان و حیدر سلامی).

تألیف کتاب «آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار»، شرکت چاپ و نشر بازرگانی. 1399 (سید علیرضا شکوهیان و صادق سازگاری).
ب) مقالات منتشره:

تألیف مقاله «بهینه ­یابی در کارکرد قواعد مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر؛ با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک». مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۷۶. زمستان ۱۳۹۵ (دکتر منصور امینی و سیدعلیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «مبانی نظری، اهداف و شیوه­ های جبران خسارت در حقوق رقابت». مجله حقوقی دادگستری. سال هشتاد و یکم. شماره نود و نهم. پاییز ۱۳۹۶ (دکتر رضا خشنودی، رضا علیپور و سیدعلیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمه عمر». فصلنامه پژوهشنامه بیمه. تابستان ۱۳۹۷. شماره ۱۳۰ (محمدجواد محمدی، نوید برومند و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «محدودیت­ های خسارات قابل جبران در حقوق رقابت». دوفصلنامه دانش حقوق مدنی. بهار و تابستان ۱۳۹۷. شماره ۱۳ (دکتر رضا خشنودی، سیدعلیرضا شکوهیان و رضا علیپور).

تألیف مقاله «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد)». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دوره۴۹. شماره۱. بهار۱۳۹۸ (دکتر منصور امینی و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «نقش نهادهای خصوصی در تنظیم بازار؛ با رویکرد انتقادی به قوانین برنامه». منتشرشده در مجموعه مقالات نخستین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله. انتشارات میزان. اردیبهشت ۱۳۹۵ (دکتر محمدحسین زارعی و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «بررسی جایگاه استقراض دولت از بانک مرکزی». مجله داور. شماره ۱۱ و ۱۲. بهار تا زمستان ۱۳۹۳ (سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «شورای رقابت و کسب ­و کارهای اینترنتی». (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمت­گذاری تهاجمی سامانه ­های درخواست اینترنتی خودرو). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره 24. شماره95. تابستان 1399 (دکتر محمدحسین زارعی، سیدعلیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان).

تألیف مقاله «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی (موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. پذیرفته ­شده جهت انتشار (دکتر مجتبی قاسمی، سیدعلیرضا شکوهیان و علی تقی زاده)

ترجمه مقاله «تحلیل اقتصادی حقوق حوادث» نوشته استیون شاول. مجله میزان. شماره ۵ و ۶. بهار تا زمستان ۱۳۹۳ (سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «بررسی کارآمدی تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی». ماهنامه اقتصادی-فرهنگی اتاق اصناف تهران. سال اول. شماره سوم. دی ماه ۱۳۹۴ (سید علیرضا شکوهیان).


سوابق اجرایی:

مشاور حقوقی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­ های صنفی سراسر کشور و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

مشاور حقوقی دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت­ های بازاریابی شبکه ­ای و کسب ­و کارهای مجازی. (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

مشاور حقوقی گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو. (سال ۱۳۹۴)

عضو گروه کارشناسی تدوین آیین ­نامه تکمیلی تعرفه­ های برق (آیین ­نامه اجرایی برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه برق) با همکاری پژوهشگاه و وزارت نیرو. (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵)

عضو کارگروه حقوقی تدوین گزارش ملی حادثه پلاسکو. (1395)

همکاری با دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. (1398)

رییس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات. (1398 تا کنون)

بنیانگذار اولین رسانه آموزشی اصناف کشور با عنوان «اصناف پلاس» در اتاق اصناف شهرستان شمیرانات.

هم بنیان گذار رسانه آموزشی «حقوقدانان سه بعدی».


جوایز و افتخارات:

برگزیده هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی حقوق.

کسب عنوان ارائه کننده برتر و سوم تیمی در مسابقات تنظیم و تدوین مقررات فضای مجازی. برگزار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا).
حوزه های تخصصی
قراردادها
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق ، گرایش اقتصادی
loading...