سیدعلیرضا شکوهیان
تهران
تهران
فوق لیسانس حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
الف) سوابق اجرایی
- مشاور حقوقی گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو (سال 1394)
- عضو گروه کارشناسی تدوین آییننامه تکمیلی تعرفه های برق (آیین نامه اجرایی برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه برق) با همکاری پژوهشگاه و وزارت نیرو (1394)
- مشاور حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی سراسر کشور، معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (از سال 1394 تا کنون)
- مشاور حقوقی دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی (از سال 1394 تا کنون)
- مشاور حقوق اقتصادی ریاست اتاق اصناف شهرستان شمیرانات (از سال 1395 تا کنون)
- عضو کارگروه کارشناسی کمیته حقوقی بررسی حادثه پلاسکو (1395)

ب) سوابق علمی
- دانشجوی مقطع دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران (ورودی بدون آزمون-دانشجویان استعداد درخشان) از سال 1395 تا کنون.
- أخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 82/18 (94-1392) ورودی بدون آزمون- دانشجویان استعداد درخشان.
- أخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 26/18 (92-1388)
- اخذ مدرک پیش دانشگاهی با معدل 19.05 در سال 1388

ج) سوابق پژوهشی
- تألیف کتاب تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1395.
- ترجمه کتاب «حقوق و اقتصاد مسئولیت مدنی؛ قاعده مسئولیت بهینه» زیرنظر دکتر مجتبی قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در دست چاپ از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه.
- تألیف مقاله «بهینه یابی کارکرد قواعد مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر؛ با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» به همراه دکتر منصور امینی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 76، زمستان 1395. (علمی-پژوهشی)
- تألیف مقاله «نقش نهادهای خصوصی در تنظیم بازار؛ با رویکرد انتقادی به قوانین برنامه» به همراه دکتر محمدحسین زارعی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، منتشر شده در مجموعه مقالات نخستین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجساله از منظر حقوق اقتصادی، انتشارات میزان، اردیبهشت 1395. (علمی-پژوهشی)
- تألیف مقاله «مدیریت منابع انسانی و سرمایههای اجتماعی در پرتو اقتصاد مقاومتی» به همراه دکتر عباس قاسمی حامد، استاد تمام و ریاست کنونی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، 1392، در انتظار چاپ. (علمی-پژوهشی)
- تألیف مقاله «مبانی نظری، اهداف و شیوه های جبران خسارت در حقوق رقابت» به همراه دکتر رضا خشنودی، مجله حقوقی دادگستری، در انتظار چاپ. (علمی-پژوهشی)
- تألیف مقاله «بررسی جایگاه استقراض دولت از بانک مرکزی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور»، مجله حقوقی داور، شماره 11 و 12، بهار تا زمستان 1393.
- ترجمه مقاله «تحلیل اقتصادی حقوق حوادث» نوشته استیون شاول، مجله حقوقی میزان، شماره 5 و 6، بهار تا زمستان 1393.
- تألیف مقاله «بررسی کارآمدی تبصره (7) ماده (72) قانون نظام صنفی»، ماهنامه اقتصادی-فرهنگی اتاق اصناف تهران، سال اول، شماره سوم، دی ماه 1394.
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، بلوار کشاورز، ساختمان شهید زمردی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سوابق تحصیلی و آموزشی
فوق لیسانس
دانشگاه شهید بهشتی ، رشته حقوق ، گرایش اقتصادی
loading...