صالح تارویردی زاده
وکالت در دعاوی حقوقی ملک ، خانواده ، قراردادها
تهران
تهران
_ تجربه در زمینه پرونده های ملکی و ثبتی.
_دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اماده به دفاع از پایان نامه.
_پیگیر و مسئولیت پذیر.
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت قرارداد پبش فروش (پیش خرید) اثبات وقوع بیع ابطال مبایعه نامه الزام به تنظیم سند رسمی اثبات مالکیت تسلیم مبیع فروش ملک مشاع استرداد ثمن معامله مطالبه وجه التزام قراردادی
شهر های ارائه خدمت
تبریز تهران کیش
آدرس دفتر
تهران ، خیابان آذربایجان ، نبش خوش ، ۱۶۵
09120984727
loading...