صنم مقیمی
کارشناس حقوق
Masters حقوق
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حوزه های تخصصی
قراردادها
شهر های ارائه خدمت
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهعلامه طباطبایی ،رشتهحقوق ، گرایش بین المللل
Masters
دانشگاهعلامه طباطبایی ،رشتهحقوق ، گرایش بین المللل
loading...