صنم مقیمی
کارآموز وکالت کانون وکلا دادگستری مرکز
Masters حقوق
دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حوزه های تخصصی
قراردادها
شهر های ارائه خدمت
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهعلامه طباطبایی ،رشتهحقوق ، گرایش بین المللل
Masters
دانشگاهعلامه طباطبایی ،رشتهحقوق ، گرایش بین المللل
loading...