مصطفی خیری زاده
مشاور حقوقی در امور دعاوی اداری
تهران
تهران
Masters حقوق عمومی
دانشگاه شهید بهشتی
الف. کارشناسی علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ب. کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
پ. دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ادامه دارد)
. «مصطفی خیری زاده هستم، دانشجوی سال چهارم دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه و مشاور حقوقی. در ۹ سال گذشته به کسب تجربه با ارائه خدمات مشاوره و فعالیت‌های پژوهشی حقوقی اشتغال داشتم. تخصص و حوزه مورد علاقه من، حقوق اداری و دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری هست؛ سابقه ابطال مصوبات هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت رو هم دارم. ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمینه‌ی روابط حقوقی با دستگاه‌های اجرایی، تهیه اسناد و قراردادهای حقوقی و تنظیم دادخواست و لوایح دعاوی از مهمترین خدماتی است که من می‌توانم ارائه کنم.»

A. https://t.me/Mostafa_Kheirizadeh
B. https://ir.linkedin.com/in/mostafa-kheiri-zadeh-3193a19b
حوزه های تخصصی
دعاوی اداری دعاوی استخدامی اعتراض به آرای کمیسیون های اداری
شهر های ارائه خدمت
تهران مشهد
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهعلوم قضایی و خدمات اداری ،رشتهعلوم قضایی
Masters
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق عمومی
سوالات پاسخ داده شده توسط مصطفی خیری زاده

loading...