خوانده طی ابالغ قانونی و با اطالع از موضوع دعوا
در جلسه حاضرنگردیده و هیچگونه ایراد و دفاعی از خویش ننموده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه
ا به نظریه مشورتی اعضاء شورا و ماده 9 قانون
ننمو...

خوانده طی ابالغ قانونی و با اطالع از موضوع دعوا در جلسه حاضرنگردیده و هیچگونه ایراد و دفاعی از خویش ننموده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ا به نظریه مشورتی اعضاء شورا و ماده 9 قانون ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندً شوراها و ماده 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/40 لایر و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ 000/004/1 لایر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 23/11/1400 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رأی صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی بندرعباس است. قاضی شورای حل اختالف شعبه 10 میشه یکم واضح تر بهم بگین رای قاضی چی بوده خواهان هستم

2 ماه پیش
2 پاسخ 0 نظر 20 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه گرامی به نفع شما رأی صادره شده میتوانید بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجرائیه کنید

1401-05-29 03:43:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
فرید الدین اسماعیلی
فرید الدین اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگسترییعنی رای غیابی به نفع خواهان صادر شده است.

1401-05-29 03:43:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...