آقای ........ پرونده شما به شماره 
........... و شماره بایگانی ..........
به شعبه........... بازپرسی- مجتمع مدنی- ............ارجاع شد
 در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد

یعنی چی؟

آقای ........ پرونده شما به شماره ........... و شماره بایگانی .......... به شعبه........... بازپرسی- مجتمع مدنی- ............ارجاع شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد یعنی چی؟

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 97 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...