در مورد پرونده شماره
9809980304300155
با ردیف فرعی
2
در شعبه 3 انقلاب-یزد
 رای صادر شد.من از این چیزی نفهمیدم رای هم را خواندم بازم نفهمیدم.کدملی 4433426385 رمز موقتش 66757

در مورد پرونده شماره 9809980304300155 با ردیف فرعی 2 در شعبه 3 انقلاب-یزد رای صادر شد.من از این چیزی نفهمیدم رای هم را خواندم بازم نفهمیدم.کدملی 4433426385 رمز موقتش 66757

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 113 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...