با سلام و احترام قراردادی جهت ساخت یک قطعه بین دو نفر تنظیم و مقرر می گردد ظرف مدت ۳ ماه قطعه مد نظر تحول شود ثمن معامله هم یک فقره چک صادر و تاریخ پرداخت آن ۵ ماه تعیین شده است هیچ کدام از طرفین به ت...

با سلام و احترام قراردادی جهت ساخت یک قطعه بین دو نفر تنظیم و مقرر می گردد ظرف مدت ۳ ماه قطعه مد نظر تحول شود ثمن معامله هم یک فقره چک صادر و تاریخ پرداخت آن ۵ ماه تعیین شده است هیچ کدام از طرفین به تعهد ات خود عمل نکرده است و اکنون ۳ سال از تاریخ تنظیم قرار داد سپری شده است خریدار الزام به ایفای تعهد نموده است حال فروشنده بخاطر پاس نشدن چک می تواند ایراد بگیرید که از حق حبس خود استفاده نموده ام تا زمانی که وجه چک وصول نشده است الزام به ایفای تعهد مفهوم قانونی ندارد؟

2 سال پیش
1 پاسخ 2 نظر 28 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالایمان قوامی فرد
ایمان قوامی فرد

کارآموز وکالتبا سلام نظر به اینکه مدت اجرای تعهد خریدار موخر بر تعهد فروشنده است حق حبس در این خصوص جاری نمی باشد لکن با توجه به اینکه خود خریدار هم تعهد خود را ظرف مهلت قراردادی اجرا ننموده است و با توجه به تقابل عوضین در عقود معوض این ایراد را می توان در دادگاه مطرح نمود و الزام ایشان را نیز به پرداخت ثمن قرارداد تقاضا نمود.

1398-11-24 15:31:41
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

ایمان قوامی فرد
ایمان قوامی فردبا سلام و عرض ادب با توجه به اینکه هر دو تعهد موجل می باشند لکن تعهد یکی موخر بر اجرای تعهد دیگری از ابتدای قرارداد می باشد لذا شخصی که باید تعهد خود را زودتر اجرا کند نمی تواند حق حبس داشته باشد و اگر هر دو تعهد موجل در یک زمان باشند و سپس حال شوند هر دو حق حبس دارند.

1398-11-24 16:09:57

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...