سلام معنی این چیه؟
پرونده شما به شماره 139800102052000326 فرعی 2 در تاریخ 1398/12/22-09:12 به اجرای احکام تعزیرات حکومتی فریدن ارجاع شد.
علیرضا امیری

سلام معنی این چیه؟ پرونده شما به شماره 139800102052000326 فرعی 2 در تاریخ 1398/12/22-09:12 به اجرای احکام تعزیرات حکومتی فریدن ارجاع شد.

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...