شکوائیه شماره
1399220838452783
ارسالی از طریق سمانه خدمات
قضایئ به شعبه 4شورای حل
اختلاف شهرستان خرمشهر
ارجاع وباشماره پرونده
9909987052400602
شخصی 68631ثبت گردید
سبب این شکوایه چیست

شکوائیه شماره 1399220838452783 ارسالی از طریق سمانه خدمات قضایئ به شعبه 4شورای حل اختلاف شهرستان خرمشهر ارجاع وباشماره پرونده 9909987052400602 شخصی 68631ثبت گردید سبب این شکوایه چیست

8 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
از شما شخصی شکایت کیفری کرده است با مراجعه به پرتال سامانه ثنا میتوانید موضوع پرونده و شخصی که از شما شکایت کرده متوجه شوید.

1399-07-13 18:53:37
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...