سلام.از فرزندی برای چندین سال تمام امور ومزارع پدر را اداره نماید ودرامد حاصله بدون حساب وکتاب شدن درنزد پدر باشد واکنون که پدرفوت شده او چگونه وباچه عنوانی میتواند مطالبه حقوقش نمایند ایا این دعوی یه...

سلام.از فرزندی برای چندین سال تمام امور ومزارع پدر را اداره نماید ودرامد حاصله بدون حساب وکتاب شدن درنزد پدر باشد واکنون که پدرفوت شده او چگونه وباچه عنوانی میتواند مطالبه حقوقش نمایند ایا این دعوی یه دعوی ارث ومیراث ربطی دارد؟تشکر

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...