سلام.بنده ی دعوی خلع طرح نمودم که نتیجه تان رای صادر شده وبعدتجدیدنطرحکم تایدوقطعی شده است وچندین سال خدودسه سال میگدرد ولی این رای با استناد ب دلیلی غلط صادر شده دراین رای استناد به  پاسخزاستعلامی شد...

سلام.بنده ی دعوی خلع طرح نمودم که نتیجه تان رای صادر شده وبعدتجدیدنطرحکم تایدوقطعی شده است وچندین سال خدودسه سال میگدرد ولی این رای با استناد ب دلیلی غلط صادر شده دراین رای استناد به پاسخزاستعلامی شده وباتوحه به ان واوردن عین عبارتش دررای صادر رای صادرشده است درحالیکه ان استعلام نامه تصحیحی دنبالش فرستاده شده وصریحتا قیدشده که نامه قبلی اشتباه تایپی شدهزاست ولی به نامه تثحیحی ترتیب اثری داده نشده است ایا راهی وجود دارد بحقم برسم که اینگونه اسکارا صایعزشده ممنون

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...