حضوردرجلسه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶اداره کارورامین باوجوددوربین وحضورپیدانکردن کارفرماونماینده وزا ت تعاون .وسهل انگاری خانم کارمندکه جایگزین نماینده وزارت تعاون شددرروزجلسه .متاسفانه ثبت نشدن حضورکارگرباعث ا...

حضوردرجلسه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶اداره کارورامین باوجوددوربین وحضورپیدانکردن کارفرماونماینده وزا ت تعاون .وسهل انگاری خانم کارمندکه جایگزین نماینده وزارت تعاون شددرروزجلسه .متاسفانه ثبت نشدن حضورکارگرباعث ابطال دادنامه شده درتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...