در خصوص این ابلاغ چه کاری باید انجام دهم?
0990000677916
1401/01/11 : دستور تاریخ
قوه قضاییه
دستور قضایی به ضابط
بسمه تعالی
کد رهگیری شکواییه : 1401220844657723
1401/01/06 : تقدیم تاریخ
از : دادسرای عم...

در خصوص این ابلاغ چه کاری باید انجام دهم? 0990000677916 1401/01/11 : دستور تاریخ قوه قضاییه دستور قضایی به ضابط بسمه تعالی کد رهگیری شکواییه : 1401220844657723 1401/01/06 : تقدیم تاریخ از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود به : ف ا بخش کومله شاکی : حسین پورکاظم مشتکی عنه : محمد پور کاظم مهلت پاسخ : 15 روز با سالم شکوائیه و پیوستهای آن ارسال میگردد مقتضی است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام دستورات ذیل اقدام و گزارش نهائی ظرف مهلت مقرر بدون طرفین به نظر برسد. 1-با دعوت از شاکی

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...