با این ابلاغیه چه باید بکنم?
دستور قضایی به ضابط
1401/01/06 : تقدیم تاریخ
از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود
به : ف ا بخش کومله
شاکی : حسین پورکاظم
مشتکی عنه : محمد پور کاظم
با سالم شکوائیه و...

با این ابلاغیه چه باید بکنم? دستور قضایی به ضابط 1401/01/06 : تقدیم تاریخ از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود به : ف ا بخش کومله شاکی : حسین پورکاظم مشتکی عنه : محمد پور کاظم با سالم شکوائیه و پیوستهای آن ارسال میگردد مقتضی است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام دستورات ذیل اقدام و گزارش نهائی ظرف مهلت مقرر بدون طرفین به نظر برسد. 1-با دعوت از شاکی ،ضمن اخذ کپی اوراق شناسایی(شناسنامه یا کارت ملی)اظهارات وی به نحو دقیق راجع به موضوعات مورد ادعا استماع و کپی مستندات و مدارک ایشان اخذ و سایر دالیل شاکی نیز جمع آوری و پیرامون صحت و سقم ادعاهای مطرح شده و احراز اصل موضوع و همچنین زمان،مکان ونحوه وقوع جرم و منشا اختالف طرفین تحقیق و مراتب صورتجلسه و ضمیمه شود.2-با همکاری شاکی،مشخصات و نشانی

3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 31 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمدهادی رادفر
محمدهادی رادفر

وکیل پایه یک دادگستریدر صورتیکه شاکی هستید جهت پیگیری به ناحیه انتظامی مذکور بمنظور انجام امورات پرونده مراجعه نمایید

1401-04-15 00:20:35
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...