محمد جلالی
استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی، مشاور حقوق اداری
تهران
تهران
PhD حقوق
دانشگاه پاریس۱ (سوربن فرانسه)

اول) سوابق تحصیلیالف- سوابق تحصیلی دانشگاهی (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک):۱- دریافت مدرک دکتری در رشته « حقوق عمومی»، با کسب بالاترین رتبه، دانشگاه پاریس۱ (سوربن)، کشور فرانسه، سال ۱۳۸۷ (پایان نامه با موضوع: « مسئله تمرکززدایی در حقوق ایران»)۲- دریافت مدرک کارشناسی ارشد، (DEA) « حقوق عمومی و محیط زیست » ، دانشگاه نانت، کشور فرانسه، سال ۱۳۸۱ ( پایان نامه با موضوع: « نگاهی به جنبش تمرکززدایی در حقوق ایران»)۳-  دریافت مدرک کارشناسی ارشد « حقوق عمومی »، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۶ (پایان نامه با موضوع: « بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین المللی»با نمره ۱۹،۵).۴- دریافت مدرک کارشناسی حقوق قضایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال  ۱۳۷۳٫۵- دریافت مدرک دوره آموزش کوتاه مدت دانشگاه تابستانی انستیتو فدرالیسم سوییس با موضوع: فدرالیسم، تمرکززدایی و تنوع قومی و فرهنگی با ارائه ی کار پژوهشی در خصوص تنوع فرهنگی در ایران، فریبورگ، سوییس ۱۳۸۲٫۶- دریافت مدرک «دوره مدیریت انتخابات»، دانشگاه پاریس ۲، پانتئون اَسَس، با ارائه پایان نامه با عنوان « بررسی انتخابات محلی در حقوق اساسی ایران» با امتیاز عالی، پاریس، فرانسه، سال ۲۰۰۷٫ ب- رتبه های علمی:۱- رتبه ی شش کنکور سراسری در منطقه یک  و رتبه ی ده در کل کشور.۲- رتبه ی یک کنکور کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق عمومی در کل کشور.۳- رتبه ی عالی در پایان نامه دکتری به همراه امتیاز انتشار آن. دوم) سوابق آموزشی:الف– تدریس دروس حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار در مقطع کارشناسی؛ حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری تطبیقی، مبانی حقوق عمومی، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق قراردادهای اداری، نظام های انتخاباتی در مقطع کارشناسی ارشد؛ تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی ، اشکال حقوق دولت در مقطع دکتری) در دانشگاههای زیر:۱-  دانشگاه شهید بهشتی (از ۱۳۸۷ تا کنون)؛۲-  دانشگاه تهران، پردیس قم (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)؛۳-  دانشگاه تربیت مدرس از ۱۳۹۱ تا کنون۴-  دانشگاه علامه طباطبایی ( نیمسال اول تحصیلی ۱۳۸۹ ) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛5-دانشگاه علوم قضایی ۱۳۹۵-۱۳۹۴۶- دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای:–علوم و تحقیقات ۱۳۹۵-۱۳۹۴–کابل، افغانستان (از ۱۳۹۰) در مقطع ارشد؛–تهران مرکز (از ۱۳۸۸) در مقطع ارشد ؛–تهران، واحد جنوب ( بار اول از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ و بار دوم نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ )؛–بندر عباس (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) در مقطع ارشد؛–علوم و تحقیقات اصفهان و کرمانشاه (۱۳۹۰ ) در مقاطع ارشد و دکتری.–راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی. ب– راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و رساله ها در مقطع دکتری در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران (پردیس قم)، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحدهای علوم و تحقیقات تهران، کرمانشاه، فارس، واحد تهران مرکز، بندر عباس، اراک، کابل از ۱۳۸۷ تا کنون.ج-معاونت آموزشی و نیز تدریس دروس علوم اجتماعی و ادبیات عرب در مجتمع آمورشی امام صادق(ع)؛ از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷٫ سوم) سوابق مطالعاتی و پژوهشی:الف- مقالات:۱- تحلیل تطبیقی صلاحیت های درون قوه ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،سال ۶ شماره ۲، پاییز و زمستان ۹۴٫۲- اصول کلی راهنمایی تمرکز زدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آنها با حقوق ایران،   فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفدهم، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۹۴٫۳- مولفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۴٫۴- تمایز میان  اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫۵- اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)، علمی-پژوهشی، شماره ۶۰، سال ۱۳۹۱٫۶- نقش آمبودزمان ها در توسعه و ارتقاء مردم سالاری، مجله پژوهش حقوق عمومی (دانشگاه علامه طباطبایی)، علمی-پژوهشی، سال پانزدهم، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۲٫۷- حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۲٫۸- پاسخگویی دولت، جایگاه، ارکان و پیش شرط ها، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، گواهی پذیرش، بهار ۱۳۹۵٫۹- تاثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، گواهی پذیرش.۱۰- تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.۱۱- نقش دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی مقررات دولتی؛اساسی سازی حقوق اداری،اداری سازی حقوق اساسی،مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.۱۲- سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین هنجارهای حقوق بشری، مجله پژوهش های حقوقی حقوق عمومی، شهر دانش، پاییز ۱۳۹۴٫۱۳- صلاحیت تشخیصی و کنترل پذیری آن در حقوق اداری از منظر حقوق بنیادین و اقتضائات دولت مدرن، تازه های حقوق عمومی؛ انتشارات جنگل، ۱۳۹۳٫۱۴- مفهوم و جایگاه عدم­تمرکز در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشهٔ قانونگذار اساسی، اولینیادنامه حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲٫۱۵- حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، ممنوعیت یا محدودیت، مطالعه­ی مقایسه­ای نظام­های فرانسه، انگلستان و ایران، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، شماره ۷۷، پاییز ۱۳۹۱.۱۶-  نقدی بر رای شعبه ۱۰دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مجموعه « رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری»، معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، نشر قضا، قم ۱۳۹۱٫۱۷- مساله تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران ازدیدگاه عدم تراکم و عدم تمرکز سرزمینی، مجله حقوق و مصلحت، ویژه حقوق عمومی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۸٫۱۸- بررسی مبانی اصلی تمرکززدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، مجله حقوق اساسی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴٫۱۹- نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در خصوص قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انظباطی دانشگاهها،  مجله حقوق اساسی، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۳٫۲۰- نگاهی تطبیقی به شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، مجله حقوق اساسی، شماره ۲، بهار ۱۳۸۳۲۱- مروری بر اندیشه های حقوقی موریس هوریو، مجله حقوق اساسی، شماره ۱، ۱۳۸۲٫۲۲-  L’État de la décentralisation en droit iranienin La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, L’Harmattan, Paris, 2008.۲۳-  La double légitimité du pouvoir, un obstacle à la décentralisation en Iran ?inÉtat de droit et droits de l’homme, L’Harmattan, Paris, 2009. ب- کتاب:به زبان فارسی:1. ترجمه گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسه ی ملی علوم قضایی فرانسه، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫2. ترجمه کتاب حقوق اداری افغانستان، موسسه حقوق تطبیقی و بین المللی ماکس پلانک، هایدلبرگ، آلمان، تابستان ۱۳۹۱٫مدیریت تهیه 3. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ماههای مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲، انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران. ۱۳۹۴-۱۳۹۳4. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، نشر قضا، ۱۳۹۱٫5. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل: بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی،انتشارات موسسه همشهری، ۱۳۸۹٫6. همکاری در تدوین کتاب حقوق هسته ایایران، شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران،  انتشارات موسسه همشهری، ۱۳۹۱٫7.اهتمام در انتشار مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی با عنوان ” اندیشه های حقوق اداری”، انتشارت مجد، ۱۳۹۲٫8. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب فساد اداری و مالی در نظام بانکی، انتشارات مجد، ۱۳۹۴٫9. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب ” اصل تناسب در نطام حقوق اداری اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران”،انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲٫ به زبان فرانسه:11 – La Question de la décentralisation en droit iranien, L’Harmattan, Paris, 2009.و مشارکت در تدوین12 – Premier Rapport Mondial sur la décentralisation et la démocratie locale, L’Harmattan, Paris, 2009.13 – Etat de droit et droits de l’homme. Echanges de points de vue France-Iran, L’Harmattan, Paris, 2008.ج- شرکت در راه اندازی، فعال‌سازی و یا عضویت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی:۱-  عضو کمیته رویه و آراء قضایی در معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد نقد و بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمینه های مختلف ( تامین اجتماعی، میراث فرهنگی، محیط زیست…)، ۱۳۹۱ تا کنون.۲- برگزاری کارگاه پنج روزه آموزش حقوق اداری و حقوق کار برای کادر عالی رتبه افغان در کابل، افغانستان، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری موسسه حقوق عمومی تطبیقی و بین الملل ماکس پلانک آلمان و بنیاد حمیده برمکی برای حاکمیت قانون، آذر و اسفند ماه ۱۳۹۱ و تیرماه ۱۳۹۲٫۳- برگزاری همایش و کارگاه آموزشی با موضوعات مرتبط با دادرسی اداری و دیوان عدالت اداری در دانشگاههای شهید بهشتی، تهران ( پردیس قم)، آزاد اسلامی، سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰٫۴-  عضو گروه دموکراسی، در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و مشارکت در برگزاری سمینارها، همایش ها و مشارکت در انجام پروژه های پژوهشی.۵- پژوهشگر، (۱۳۷۶-۱۳۷۹)، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام پژوهشهای: ۱- بررسی اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه ۲- بررسی حقوق مطبوعات از نقطه نظر قانون اساسی و قوانین عادی ۳- بررسی اصل بیست و ششم قانون اساسی در ارتباط با احزاب سیاسی۶-  همکار پژوهشگر در اجرای طرح بررسی شیوه های الحاق ایران به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، زیر نظر استاد دکتر سید عزت الله عراقی، موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۷۶۷-  پژوهشگر، (۱۳۷۵)، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انجام پژوهشهای: « همتایان شورای نگهبان» و « بررسی ساختار، موقعییت و صلاحیت های شورای قانون اساسی فرانسه». د- سخنرانی و شرکت در همایش های علمی:۱- حفظ حرمت وکلا در مراجع قضایی، بررسی تطبیقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سخنرانی در کانون وکلای دادگستری خراسان، ۱۳۹۴٫۲- آسیب شناسی مطالعات حقوق عمومی در مراکز عالی ایران، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳٫۳- نقد کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، سخنرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۱۳۹۳٫۴- مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در برخی نظام های حقوقی، سخنرانی در نشست تخصصی” جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی”، کرسی حقوق بشر، صلحو دموکراسی یونسکو و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آبان ۱۳۹۲٫5- دیوان عدالت اداری از اندیشه های حقوقی تا واقعیت های عملی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با همکاری معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، تهران، ۱۳۹۱٫6- مسائلی در باب صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، سخنرانی به دعوت کانون وکلاء استان کرمانشاه و ایلام، کرمانشاه، ۱۳۸۹7- تفکیک قانونگذاری و وضع مقررات اجرایی، سخنرانی در نشست علمی به دعوت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹8- دیوان عدالت اداری و تضمین حقوق شهروندان در نظر و عمل، سخنرانی در دوره آموزشی برگزار شده توسط گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹9- مکانیزمهای افزایش مشارکت شهروندان، سخنرانی در جمع اعضای شوراهای استان بوشهر، به دعوت کمسیسون حقوق بشر اسلامی، بوشهر،  ۱۳۸۸10- راههای نظارت بر شوراها، همایش سالانهشورای عالی استانها، اسفند ماه ۱۳۸۷٫11- دور نمای تمرکز زدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، ششمین کنگره انجمن فرانسوی حقوقدانان اساسی، مونت پلیه، فرانسه، ۱۳۸۴٫12- نگاهی مقایسه ای به وضعیت تمرکززدایی در ایران و فرانسه، سخنرانی در کنفرانس علمی- دانشجویی اتحادیه  انجمن های اسلامی دانشجویان- اروپا، یونسکو،  پاریس، فرانسه، ۱۳۸۳٫۱3- جلوه های تمرکززدایی در فرانسه، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، تهران ۱۳۸۲٫ چهارم) سوابق شغلی و اجرایی:- مدیر گروه دموکراسی، کرسی حقوق بشر، صلح و دوکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. از سال ۱۳۹۳ تا کنون.- مدیر داخلی مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهد بهشتی،تابستان ۱۳۹۲ تا کنون- دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۱۳۹۰ تا کنون- مشاور حقوقی مدیر عامل موسسه همشهری ۱۳۹۰  تا کنون- مدیر انتشارات همشهری، موسسه همشهری، ۱۳۸۹-۱۳۹۰- مترجم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پاریس، فرانسه، ۱۳۸۵- کارشناس ارشد حقوقی، نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷-۱۳۷۹- معاون آموزشی، مجتمع آموزشی امام صادق (ع)، ۱۳۷۵-۱۳۷۷ پنجم) زبان های خارجی:- فرانسه: آشنایی کامل ( دارای مدارک DELF  و  DALF)- انگلیسی: خواندن و درک مطلب: کامل، مکالمه: خوب- عربی : صرف و نحو آشنایی: کامل، مکالمه: متوسط

شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهتهران ،رشتهحقوق قضایی
Masters
دانشگاهتهران ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق عمومی
Masters
دانشگاهنانت (فرانسه) ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق عمومی و محیط زیست
PhD
دانشگاهپاریس۱ (سوربن فرانسه) ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق عمومی
loading...