باسلام اگرشخصی به کسی بد دهنی کند و او رادربین مردم مسخره وهمچنین به او توهین کند ومدام ادامه دهد
ودر مقابل طرفی که به او توهین شده به آن فرد فقط
یک سیلی بزند وآن فرد نقش به زمین شود ومقدار بسیار کمی...

باسلام اگرشخصی به کسی بد دهنی کند و او رادربین مردم مسخره وهمچنین به او توهین کند ومدام ادامه دهد ودر مقابل طرفی که به او توهین شده به آن فرد فقط یک سیلی بزند وآن فرد نقش به زمین شود ومقدار بسیار کمی اندکی ناچیز صورت طرف ورم کند جرم این دو نفر هر کدام چیست.

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 20 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...