سلا این پیامک برای من اومده دادخواست شماره۱۲۲۰۶۲۷۲۳۵۶۶۸ ۱۴۰ از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه ۷۲۰ مجتمع شماره شانزده شورای حل اختلاف شهر تهران ارجاع شد با شماره پرونده ۱۴۰۱۹۱۹۲۰۰۰۸۹۴۷۷۲۴ رمز شخصی ۱۹۰...

سلا این پیامک برای من اومده دادخواست شماره۱۲۲۰۶۲۷۲۳۵۶۶۸ ۱۴۰ از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه ۷۲۰ مجتمع شماره شانزده شورای حل اختلاف شهر تهران ارجاع شد با شماره پرونده ۱۴۰۱۹۱۹۲۰۰۰۸۹۴۷۷۲۴ رمز شخصی ۱۹۰۲۴ ثبت گردید من که هز کسی شکایت نکردم میخواستم بدونم جریان چیه

10 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 93 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبه شعبه مربوطه حضوراً مراجعه کنید و با ارائه شماره پیگیری بررسی کنید

1401-11-04 14:04:57

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...