از زمان ایجاد مشکل بین طرفیت تا مراجعه به دادگاه و حضور در دادگاه و دریافت رای نهایی کودک دوساله که بدون شیر مادر بزرگ شده تکلیفش چیست پدر می تواند تا ابلاغ نهایی رای فرزند را نگهداری نماید ویا باید ط...

از زمان ایجاد مشکل بین طرفیت تا مراجعه به دادگاه و حضور در دادگاه و دریافت رای نهایی کودک دوساله که بدون شیر مادر بزرگ شده تکلیفش چیست پدر می تواند تا ابلاغ نهایی رای فرزند را نگهداری نماید ویا باید طبق قوانین زیر 7سال از همان ابتدا مشمول مادر می شود. ساسگزارم

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 114 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...