سلام وقت بخیر برام پیام داد خواست اومده بدین صورت :
دادخواست شماره۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 24 حقوقی شورای حل اختلاف اصفهان ارجاع و با شماره پرونده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰و رمز شخصی۰۰۰۰...

سلام وقت بخیر برام پیام داد خواست اومده بدین صورت : دادخواست شماره۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 24 حقوقی شورای حل اختلاف اصفهان ارجاع و با شماره پرونده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰و رمز شخصی۰۰۰۰۰ ثبت گردید وقتی رفتم کافی نت گف شمارت درس نیس رمزم میزنیم میگ یا کد ملی اشتباهه یا رمز

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 33 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...