رابطه نامشروع زنم بامردمجرد،حدود۶سال پیش اعتیادداشتم و زنم ازمن خسته شده بود ومن درحال ترک بودم زنم خواببودگوشی وی را برداشتم دیدم باهم چتکردندودرباره سکس نوشته بودندوصبح درحمام جان جان میگفتندوزنم گر...

رابطه نامشروع زنم بامردمجرد،حدود۶سال پیش اعتیادداشتم و زنم ازمن خسته شده بود ومن درحال ترک بودم زنم خواببودگوشی وی را برداشتم دیدم باهم چتکردندودرباره سکس نوشته بودندوصبح درحمام جان جان میگفتندوزنم گردن نگرفت و فحش دادوازان ببعدزنم پیش مننخوابیدو۶سالگذشته و فهمیدم هنوزرابطه دارندتابحال گذشت کردم بی اثربودحالهرشب با گریه میخوابم

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 227 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...