دادخواست شمار....... 65467 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع و با شماره پروند....... 25920003771698 و رمز شخصی.... ثبت گردید
این یعنی چه؟!

دادخواست شمار....... 65467 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع و با شماره پروند....... 25920003771698 و رمز شخصی.... ثبت گردید این یعنی چه؟!

10 ماه پیش
0 پاسخ 3 نظر 1089 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالهم نوع
هم نوعسلام یعنی اگه متاهل هستی خانومت برای طلاق از شما رفته دادگاه خانواده شکایت کرده و یا درخواست مهریه کرده عزیز دل

1402-06-27 06:11:02

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام .یعنی شما دادخواست دادین والان ثبت شده وتعیین شعبه شده است

1402-06-31 08:45:28

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام .یعنی شما دادخواست دادین والان ثبت شده وتعیین شعبه شده است

1402-06-31 08:45:48

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام .یعنی شما دادخواست دادین والان ثبت شده وتعیین شعبه شده است

1402-06-31 08:48:06

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام .یعنی شما دادخواست دادین والان ثبت شده وتعیین شعبه شده است

1402-06-31 08:48:11

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...