ضمن سلام واحترام  بنده دارای معلولیت جسمی و حرکتی متوسط هستم البته رو پاهای خودم راه میروم  و هم اینکه از داروی آرام بخش بخاطر افسردگی و وسواس استفاده میکنم و هیچ گونه سابقه بستری ندارم و بیماریم حاد...
محمدرضا

ضمن سلام واحترام بنده دارای معلولیت جسمی و حرکتی متوسط هستم البته رو پاهای خودم راه میروم و هم اینکه از داروی آرام بخش بخاطر افسردگی و وسواس استفاده میکنم و هیچ گونه سابقه بستری ندارم و بیماریم حاد نیست آیا همسر من میتواند به هر کدام از این دو مورد استناد به عسر و حرج کند و درخواست طلاق نماید؟ با تشکر

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالفائقه مروی
فائقه مروی

وکیل پایه یک دادگستریعسروحرج بوجودآمدن هروضعیتی است که ادامه زندگی رابرای زوجه بامشقت همراه ساخته وتحمل ان مشکل باشدقانون مدنی درماده۱۱۳۰ برخی ازمصادیق آنراذکرنموده که من باب مثال است وحصری نمیباشددرهرصورت چنانچه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشدوی میتواندتقاضای طلاق نمایدودادگاه پس ازبررسی کامل موضوع و درصورت تشخیص عسروحرج حکم طلاق زوجه راصادرخواهدنمودوبهرحال حق دفاع وردموارداستنادی زوجه برای شماوجودخواهدداشت

1398-10-03 19:52:12
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...