سلام
یک‌سال‌یکسال‌پیش‌خانمم‌تقاضای‌طلاق‌کرد‌رفتیم‌مشاوره
گفتند‌‌سن‌بالای‌پنجاه‌هستین‌آثار‌طلاق‌بدتر‌از‌ادامه‌زندگی
برای‌امتحان‌یک‌سال‌جدا‌زندگی‌کنیید‌ببینید‌میتونید‌
حالا‌یک‌سال‌‌نگذشته‌‌خانومم‌خانه‌ر...

سلام یک‌سال‌یکسال‌پیش‌خانمم‌تقاضای‌طلاق‌کرد‌رفتیم‌مشاوره گفتند‌‌سن‌بالای‌پنجاه‌هستین‌آثار‌طلاق‌بدتر‌از‌ادامه‌زندگی برای‌امتحان‌یک‌سال‌جدا‌زندگی‌کنیید‌ببینید‌میتونید‌ حالا‌یک‌سال‌‌نگذشته‌‌خانومم‌خانه‌را‌تخلیه‌کرده‌داده‌اجاره و‌معلوم‌نیست‌کجا‌رفته

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 21 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...