سلام با این متن همسرم میتواند دوباره رجوع کند؟ و این متن اعتبار قانونی دارد؟ این جانب خانم -------- مهریه و صداق مندرج در سند ازدواج نکاحیه شماره --------- مورخ --------- تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدوا...

سلام با این متن همسرم میتواند دوباره رجوع کند؟ و این متن اعتبار قانونی دارد؟ این جانب خانم -------- مهریه و صداق مندرج در سند ازدواج نکاحیه شماره --------- مورخ --------- تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ----------- کلیه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و هزینه یک سفر حج تمتع را در عین سلامتی عقلی و جسمی و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی مهریه ما فی الذمه زوج را به طور تمام و کامل ابراء میکنم و لذا مقدار مهریه ذکر شده در فوق از ذمه شوهرم خارج و بری گشته و حق رجوع به مهریه های ذکر شده فوق را در هیچ شرایط و هیچ زمانی ندارم و آقای ------------------- دیگر هیچ تکلیفی ندارد که مهریه های عندالمطالبه و عند الاستطاعه را به من پرداخت کند

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسپیده غفوری
سپیده غفوری

وکیل پایه یک دادگستریسلام.
با توجه به این که این اقرار در دفتر خانه به ثبت رسیده است و از طرف دیگر این اقرار نامه در قالب ابرا نگارش شده است و هم چنین زوجه حق رجوع از ما بذل رو از خود ساقط کرده است . امکان رجوع امکان پذیر نمی باشد.

1398-12-25 18:36:14
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...