(وکیل ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نمایدو قبول یا رد بذل از جانب زوج نسبت به عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و هر شرط ضمن عقدو سایر موضوعات مرتبط با طلاق به نحوی که به حضور موکل نیازی نی...

(وکیل ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نمایدو قبول یا رد بذل از جانب زوج نسبت به عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و هر شرط ضمن عقدو سایر موضوعات مرتبط با طلاق به نحوی که به حضور موکل نیازی نیست)این جمله در برگه ای که به عنوان گرفتن حق طلاق برای زن در ازای بخشش مهریه از سوی زن میباشد آیا زن کل مهریه خود را بخشیده است و نمیتواند هیچ ادعایی برای مهریه داشته باشد؟

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...