ای پسر خر نشوی فکر تاهل باشی/ پند من گوش بگیری گر عاقل باشی / اگر امروز دو تا مشکل کوچک داری/ متاهل که شوی مخزن مشکل باشی/ هر چه درد و مرض و مشکل و بیماری هست / آخرین ورژن آن را همه شامل باشی / رسد آن...

ای پسر خر نشوی فکر تاهل باشی/ پند من گوش بگیری گر عاقل باشی / اگر امروز دو تا مشکل کوچک داری/ متاهل که شوی مخزن مشکل باشی/ هر چه درد و مرض و مشکل و بیماری هست / آخرین ورژن آن را همه شامل باشی / رسد آن روز که چون موزه ی عبرت گردی/اگر از پند من غمزده غافل باشی/ رخت داماد فقط دیدنش از دور خوش است/ترس دارد که در آن شکل و شمایل باشی/تا که آقای جهانی برو آقایی کن/وای از آن روز که چون من خر منزل باشی/ مهریه.نفقه درد ترین درد هایی است/ که تا گور روی محمل مشکل باشی.

6 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالشاهین
شاهیندمت گرم

1399-02-10 13:57:04

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...