در صورت دادخواست طلاق از سوی زوجه و ازسویی هم اخذ حکم قطعی عدم تمکین از طرف زوج و ناشزه بودن زن و اینکه زوج نخواهد به هیچ عنوان همسرش را طلاق بدهد زوجه میتواند حکم طلاق را بگیرد ؟

در صورت دادخواست طلاق از سوی زوجه و ازسویی هم اخذ حکم قطعی عدم تمکین از طرف زوج و ناشزه بودن زن و اینکه زوج نخواهد به هیچ عنوان همسرش را طلاق بدهد زوجه میتواند حکم طلاق را بگیرد ؟

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 32 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمصطفی فیاضی
مصطفی فیاضی

وکیل پایه یک دادگستریسلام ،اولا تمکین ونشوزامری حادث هستندوممکن است علی رغم نشوزدرمقطعی دوباره تمکین صورت گیردثانیا مواردامکان طلاق زوجه احصایی است مانندعسروحرج معین ویاتحقق شروط سندنکاحییه بنابراین اگرعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج ویاترک زوجه به گونه ای باشدکه سبب عسروحرج زوجه گرددویایکی ازشروط عقدنامه محقق شودآنگاه زوجه نیزمیتوانددرخواست طلاق مطرح کند

1401-07-04 15:34:46
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...