خانم نجفی باحضور3فرزند،همسروخواهرخودکارگاه چاب کتاب ایجادکردندهمسرایشان 3سال کارکرد2سال به جبهه رفته سپس3سال کارکردمجددا2سال مرخصی تحصیلی گرفت وبع 5سال بعدازمرخصی تحصیلی کارکردندحال.....الف)همسرایشان...

خانم نجفی باحضور3فرزند،همسروخواهرخودکارگاه چاب کتاب ایجادکردندهمسرایشان 3سال کارکرد2سال به جبهه رفته سپس3سال کارکردمجددا2سال مرخصی تحصیلی گرفت وبع 5سال بعدازمرخصی تحصیلی کارکردندحال.....الف)همسرایشان نسبت بهحقوق دوران کارکردشکایت داشت بایدبه چه مرجعی شکایت کند؟ب)درصورتی که قصداستعفاداشته باشدحق سنوات ایشانبابت چندسال بایدداده شود؟ج)درصورت عدم قبولی استعفاازسوی خانم نجفی اقای همسرچه راه حلی برای پایان قرارداددارد؟سپاسگزارم

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...