سلام اگرمرددادخوایت طلاق داده باشد وقتی حکم بدوی صادرشود منزلی که زن درام است راترک کند ونفقه تعیین شده راه‌راه به زن بدهد دیگرهیچ ایازن می توان علیه اوشکایت ترک انفاق کند؟ چون منزل مشترک راترک کرده د...

سلام اگرمرددادخوایت طلاق داده باشد وقتی حکم بدوی صادرشود منزلی که زن درام است راترک کند ونفقه تعیین شده راه‌راه به زن بدهد دیگرهیچ ایازن می توان علیه اوشکایت ترک انفاق کند؟ چون منزل مشترک راترک کرده درصورتیکه هنوزحکم طلاق نهایی نشده؟ وآیا مرد اگرفقط نفقه به زن بدهدوپول اجازه منزل راندهد چون دادخواست طلاق داده ایا قانونامی توان اوراملزم به پرداخت اجاره خانه کرد؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...