ایامردمی تواندبعدازاینکه دادگاه حکم بدوی طلاق راصادر کرد منزل مشترک راترک کند وفقط به زن نفقه تعیین شده رابپردازد واجاره منزل راندهد؟ ایاقانوناموظف است تازمانیکه رای طلاق نهایی شود برای زن منزل تهیه ک...

ایامردمی تواندبعدازاینکه دادگاه حکم بدوی طلاق راصادر کرد منزل مشترک راترک کند وفقط به زن نفقه تعیین شده رابپردازد واجاره منزل راندهد؟ ایاقانوناموظف است تازمانیکه رای طلاق نهایی شود برای زن منزل تهیه کند وهزینه اجاره خانه رابدهد؟ ایااگرمنزل راترک کن زن می توان شکایت ترک انفاق کند؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...