تجدیدنظرخواهی شماره 1399220350876723 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شیراز (31 خانواده سابق) ارجاع و با شماره 9910540708400301  ثبت گردید.این یعنی چه؟

تجدیدنظرخواهی شماره 1399220350876723 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شیراز (31 خانواده سابق) ارجاع و با شماره 9910540708400301 ثبت گردید.این یعنی چه؟

7 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...