سلام وقت بخیربنده دوسال پیش اززندان آزادشدم وپرونده ام مختومه شدحکمی که ازطرف دیوان برای بنده ثبت شدسه سال حبس.۹۹ضربه شلاق ودوسال تبعیدداشتم که بعدازاجرای حکم آزادشدم فقط ازتبعیدم ۸ماه وگذروندم ودیگه...

سلام وقت بخیربنده دوسال پیش اززندان آزادشدم وپرونده ام مختومه شدحکمی که ازطرف دیوان برای بنده ثبت شدسه سال حبس.۹۹ضربه شلاق ودوسال تبعیدداشتم که بعدازاجرای حکم آزادشدم فقط ازتبعیدم ۸ماه وگذروندم ودیگه نرفتم حالابرام پیامک اومده که پرونده شمادرشعبه ۶ مجددثبت شد.دلیلش چیه چون تبعیدونرفتم این پیام برام اومده یاچیزدیگه ست .واینکه پرونده حکمش ودیوان کشورصادرکرده آیاامکان شکایت مجددوجودداردیاکه مربوط به نرفتن تبعیدبنده ست

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...