در پاسخ به{برادر بنده در دوران عقد با همسر خود دچار مشکل شده اند این خانم نفقه و مهریه درخواست کرده اند که مقداری از نفقه توسط برادرم پرداخت شده است در حال حاضر برادرم منزلی اجاره کرده است و همسر براد...

در پاسخ به{برادر بنده در دوران عقد با همسر خود دچار مشکل شده اند این خانم نفقه و مهریه درخواست کرده اند که مقداری از نفقه توسط برادرم پرداخت شده است در حال حاضر برادرم منزلی اجاره کرده است و همسر برادرم در طول مدت } پاسخ{ اگر زوجه باکره باشد برادر شما نمیتواند دادخواست تمکین مطرح کند و باید هر ماه به خانم خود نفقه پرداخت کند در غیر این صورت به حبس ترک انفاق{2سال حبس} محکوم میگردد اما اگر زوجه باکره نباشند برادر شما باید دادخواست عدم تمکین مطرح کند و زوجه محکوم به تمکین شود و در صورت محکومیت اگر همچنان از بازگشت امتناع کند حکم نشوز وی صادر میگردد و نفقه او قطع میشود ضمن اینکه تا زمان حکم نشوز حتما نفقه را پرداخت کنید تا برادر شما به ترک انفاق و حبسش محکوم نگردد.ضمنا میتوانید به رایگان از طریق ادرس تلگرامیrmmtn414141@ سوال خود را مطرح کنید

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...