باعرض‌سلام‌واسه‌پیمانکار‌کارکردم‌‌ولی‌درحین‌اجراواتمام‌کار.شخص‌بنده‌واکیپ‌بنده‌رامجبوربه‌ترک‌کارکرده‌وبه‌تعهدات‌خودش‌‌برای‌هزینه‌ودستمزد‌کارعمل‌نکرده‌وشخص‌بنده‌رامجبوربه‌شکایت‌ازخودش‌کرده.وپرونده‌درپی...

باعرض‌سلام‌واسه‌پیمانکار‌کارکردم‌‌ولی‌درحین‌اجراواتمام‌کار.شخص‌بنده‌واکیپ‌بنده‌رامجبوربه‌ترک‌کارکرده‌وبه‌تعهدات‌خودش‌‌برای‌هزینه‌ودستمزد‌کارعمل‌نکرده‌وشخص‌بنده‌رامجبوربه‌شکایت‌ازخودش‌کرده.وپرونده‌درپیگیری‌قضایی‌میباشد‌وبنده‌برای‌انجام‌واجرای‌کارشواهدهم‌دارم‌.درصورت‌امکان‌راهنمایی‌نمایید.

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...