مادرم درسال ۷۹ با تمایل خود ملک زراعی خودرا بدون هیچ شرطی به وراثش واگذار کرده و اعلام کرده که از این تاریخ به بعد هیچگونه حقی  در اراضی وقنات  فوق الذکر ندارم  وفرزندانم هر گونه دخل و تصرف را دارند و...

مادرم درسال ۷۹ با تمایل خود ملک زراعی خودرا بدون هیچ شرطی به وراثش واگذار کرده و اعلام کرده که از این تاریخ به بعد هیچگونه حقی در اراضی وقنات فوق الذکر ندارم وفرزندانم هر گونه دخل و تصرف را دارند وبعدا همه وراث با توافق میان خود تقسیم نامه نوشته وامضا نمودند و زمین هر کس با حدود اربعه مشخص شد .اینک یکی از وراث ادعا می کند که مادرتان دوباره ملک فوق را به من فروخته است و شاهد دارم. آیامادرمان چنین حقی دارد که حق فروش داشته باشد؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
تا زمانی که مادرتان فوت نکرده باشد بحث ارث و وراث منتفی است و ایشان اگر چنین اقدامی را انجام داده تقسیم ارث باطل است و فروش ملک به دیگری صحیح و دارای اعتبار است.

1399-03-16 16:02:40
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...