امور حِسبی (بی سرپرستان و غیره)

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث
می‌خواستم بدانم مالیات بر ارث را بر چه اساسی مشخص می‌کنند و آیا امکان این هست که تخفیفی قائل بشوند؟ آیا قیمت ملک رو با ارزش کارشناسی محاسبه می‌کنند یا بر اساس قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شود؟ در صورت نیاز به
ادامه مطلب