امور ثبتی

کپی رایت و درآمد پایدار
کپی رایت و درآمد پایدار
آثار فکری از حیث مختصات و مشخصات دارای تمایزاتی با کالاهای عینی و فیزیکی هستند که شیوه حمایت متفاوتی از آن ها را طلب می کند. کالاهای فیزیکی از گذشته های دور در مقابل تجاوز های اغیار حمایت شده و جز مالک آن، اشخاص دیگر حق تصرف ، تملک و کسب منفعت از آن را ندا ...
ادامه مطلب