باسلام نزدیک 26سال درصنایع غذای شیرین عسل 1کارمیکنم دوستانم درهمان شغل ودرهمان مکان که کارمیکنم دوستانم ازطریق سختی وزیان آوربازنشسته شده اندولی متئسفانه به من میگن شماشامل این طرح نمیشویددرضمن هیچ تغ...

باسلام نزدیک 26سال درصنایع غذای شیرین عسل 1کارمیکنم دوستانم درهمان شغل ودرهمان مکان که کارمیکنم دوستانم ازطریق سختی وزیان آوربازنشسته شده اندولی متئسفانه به من میگن شماشامل این طرح نمیشویددرضمن هیچ تغییری درمحیط کارانجام نگرفته من حدود2سال وهشت ماه است که فرم برای سختی وزیان آورپر کردم ولی هیچ جوابی یه من نمیدن میگوینداین ماه اون ماه بخداخسته شدم لذاازشمامقام مسئول تقاضای عاجزانه دارم دراین مورد اقدامات لازم رامبذول فرمایید باتشکر، سجادتقی نژاد

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 126 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...