مهریه

دسته بندی:
22 ژانویه 2020
160 بازدید

مَهر، مهریه یا صداق مالی است که زن به مناسبت عقد ازدواج، مالک آن می‌گردد و به محض وقوع عقد نکاح ، مالکیت زن بر آن مستقر می‌شود. 

پرداخت مهریه در حقوق ایران مبتنی بر آداب و رسوم دیرینه و خصوصاً مذهب بوده و در عرف صداق نشانه راستین بودن محبت و احترامی است که زوج نسبت به همسر خود دارد. 

لذا برخلاف تصور برخی، عقد ازدواج عقدی مالی و معاوضی نیست ( منظور از عقود معاوضی قراردادهایی است که پول در برابر کالا قرار می گیرد و نوعی مبادله یا داد و ستد است) که مهر در مقابل قیمت زن یا تمکین وی از زوج تعیین شده و به وی پرداخت شود.

مهریه چیست؟
ازدواج عقدی مالی نیست.

بلکه علاوه بر اثر عاطفی مذکور، از لحاظ حقوقی نه تنها تضمینی برای دوام ازدواج به شمار رفته و مانع گسستن پیوند زناشویی می‌گردد بلکه پشتوانه مالی زن محسوب شده و به نوعی نقص ارث زن را توجیح می‌کند. (طبق قانون سهم زن در ارث نصف مرد است). 

احکام، شرایط و مقررات آن در قوانین مدنی، امور حِسبی، حمایت از خانواده و…ذکر شده است.


فهرست مطالب

 1. ماهیت حقوقی مهر
 2. انواع مهر
  1. مهرالمسمی
  2. مهرالمثل
   1. شرایطی که مطابق قانون، مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.
  3. مهرالمتعه
 3. مهریه چقدر باشه خوبه؟ 
 4. 4 نکته مهم در باب ماده 22 قانون حمایت از خانواده
 5. حق حبس
  1. برای پرداخت مهر مدتی تعیین نشده باشد(موجل باشد)
  2. زوجه به اختیار و میل  خویش ، پیش از اخذ مهر به تمکین از شوهر روی آورده باشد.
 6. سؤالات و نکات مهم در باب حق حبس
 7. پاسخ به برخی سؤالات مهم و پرتکرار
 8. نحوه وصول
  1. وصول از دوایر اجرای ثبت
  2. وصول از طریق دادگاه خانواده
   1. هزینه دادرسی دعوای وصول
 9. فرار از پرداخت مهریه
 10. مستثنیات بدهی
 11. مزایای مطالبه از طریق دادگاه خانواده
 12. معاملات به قصد فرار از پرداخت و انعقاد معاملات صوری توسط زوج
 13. بررسی نحوه وصول بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه
 14. نکات تکمیلی بحث وصول
 15. مهریه در عقد موقت

ماهیت حقوقی

طبق تعریف قانون مدنی:

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. 

بنابراین می‌توان مهر را یکی از آثار مالی عقد نکاح به حساب آورد.

 الزام  زوج بر تملیک (پرداخت)  مهر به زوجه، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. 

به عبارت دیگر اگرچه میزان مهر، زمان پرداخت آن یا رضایت زوجین به عدم ذکر مهر، به رضایت و توافق زوجین بستگی دارد؛ اما، پرداخت آن، تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می‌شود و سکوت زوجین نسبت به مهر یا حتی توافق شان بر ازدواج بدون آن، تعهد مرد را در این زمینه از بین نمی‌برد.

همانگونه که الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی شده و سبب آن توافق زن و مرد نیست.


انواع مهریه:

1- مهرالمُسَمَّی

معمولاً زن و شوهر به هنگام عقد نکاح درباره میزان و نوع مهر با یکدیگر توافق می‌کنند. 

مهری را که ضمن عقد ازدواج یا پس از آن به رضایت طرفین معین می‌شود، در اصطلاح حقوقی مهرالمسمی می‌نامند. 

مهرالمسمی چیست؟
مهرالمسمی

قرارداد زوجین در این رابطه تنها جنبه مالی دارد برای همین قواعد عمومی راجع به معاملات باید در آن رعایت شود. 

لذا چنانچه مهر دارایی مشخصی (عین معین) باشد مثل خانه،زمین،ماشین باید در زمان عقد موجود بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد.

 علاوه بر اینکه اوصاف و ویژگی های آن نظیر محل زمین یا خانه، متراژ و سایر اوصافی که طرفین به حدی از آگاهی برسند باید ذکر گردد.

 از جانب دیگر مالی که به عنوان مهر برای زن معین می‌گردد باید قابل نقل و انتقال بوده و در مالکیت زوج باشد. 

از طرفی، می‌توان مهر زن را:

 1. وجه نقد و سایر مسکوکات(دلار،نقره و…)
 2.  سکه 
 3. حق مالی (مثل اینکه زوج از شخص ثالثی پول طلب دارد و میزان طلب خود را مهر زوجه قرار دهد.)
 4.  منفعت مالی (مثل اینکه زوج حق استفاده از منزلی مسکونی یا تملک میوه‌های درخت یک باغ را مهر قرار دهد.) 
 5.  آموختن علم و حرفه خاص

 تعیین کرد.

 به تصریح قانون، هرچیزی را که ارزش اقتصادی داشته و قابل تملک نیز باشد را می‌توان مهر قرار داد. 

علاوه بر این که زوجین می‌توانند خودشان نسبت به نوع و میزان مهر توافق نمایند این قابلیت را هم دارند تا تعیین مهر را در اختیار شخص دیگری قرار دهند، مثلاً توافق کنند میزان مهر را عموی زوجه تعیین کند.

2-مهرالمثل

مهرالمثل به مهری گفته می‌شود که مقدار آن، با رعایت حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به نزدیکان و همتایان وی (تحصیلات، وضعیت خانواده، مقام اجتماعی یا اقتصادی و…) و همچنین به مقتضای عرف محل زندگی در نظر گرفته می‌شود.

 لذا میزان مهرالمثل می‌تواند مساوی، کمتر یا بیشتر از مهرالمسمی تعیین گردد. 

همانطور که در ابتدا گفته شد مهر به محض انعقاد عقد ازدواج به مالکیت زن در می‌آید و وی می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید.

لذا استحقاق زن نسبت به مهرالمسمی واضح و مبرهن است.

مهرالمثل چیست؟
مهرالمثل

شرایطی که مطابق قانون، مهرالمثل به زن تعلق میگیرد:

1-اگر ضمن عقد نکاح از مهر صحبتی نشود یا شرط شود زن استحقاق دریافت مهریه را ندارد، چنانچه رابطه زناشویی بین طرفین صورت بگیرد، زن می‌تواند مهرالمثل خویش را مطالبه نماید.

2-در صورتی که توافق بر مهرالمسمی به دلایلی که در قانون ذکر شده باطل باشد؛ مثلاً:

 1.  مالی که جهت مهر معرفی شده نامشخص بوده 
 2.  ارزش اقتصادی نداشته باشد
 3. توافق طرفین بر اساس فهم اشتباه آن‌ها از میزان و نوع مهر باشد (مثلاً مقصود زوج خانه 50 متری بوده ولی فهم زوجه به اشتباه خانه 100 متری بوده باشد)

 و به هر طریقی، توافق بر اصلاح حاصل نگردد، زوجه مستحق مهرالمثل است با این تفاوت که این استحقاق بر خلاف مورد قبلی منوط به وقوع نزدیکی بین زوجین نیست، چرا که در اصل،مهرالمسمی ضمن عقد یا پس از آن تعیین شده ولی به لحاظ قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

3-در مواردی که عقد ازدواج باطل بوده و طرفین به باطل بودن آن آگاه نبوده باشند و بین آنان رابطه زناشویی شکل گرفته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. (مثلاً در حالت احرام در فریضه حج به عقد یکدیگر در آمده باشند) 

3- مهرالمُتعِه

هرگاه میزان و نوع مهریه در عقد نکاح ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی با زن، وی را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. 

لازم به یادآوری است در این فرض، چنانچه زوج فوت کند، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. 

مهرالمتعه چیست؟
مهرالمتعه

در پرداخت مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، زیبایی، شرافت و شایستگی زن مدنظر نیست بلکه مرد باید به تناسب ثروت و دارایی خود، مالی به زن بدهد و دادگاه به وضعیت مرد از حیث غنا و فقر توجه می‌کند.


پس از ذکر مفاهیم، با توجه به آن که غالباً میزان و نوع مهر ضمن عقد نکاح مشخص می‌گردد و موارد دیگر در دنیای کنونی غالباً به ندرت محقق می‌شود در ادامه به بررسی تفصیلی مهرالمسمی و سایر جوانب  آن می‌پردازیم.

مقدار و نوع مهریه

در حقوق ایران حداقل و حداکثری معین نشده و انواع مهر نیز به صورت احصایی(محدود شده) معین نگردیده است بلکه قانونگذار بیان می کند که هرچیز دارای ارزش اقتصادی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد را می‌توان با  رضایت زن و شوهر مهر زوجه قرار داد. 

در این میان برخی از مهرالسنه سخن به میان می‌آورند.

 مهرالسنه مهری است که پیامبر اعظم اسلام (ص) برای دخترشان خانم فاطمه زهرا (س) قرار دادند و میزان آن طبق قول فقها معادل 500 درهم بود که معادل ارزش آن به نرخ روز میزان تقریبی 27 سکه بهار آزادی است. 

شکی نیست که قرار دادن مهرهای سنگین در نکاح چنانچه امروزه معمول شده است با هدف اصلی مهر مغایرت داشته و گاها موجب تزلزل در بنیاد مقدس و معنوی خانواده است، با این حال پیشبینی قانونگذار در خصوص میزان مهر در ضمانت اجرای آن خلاصه می‌گردد. 

طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده چنانچه مهریه در زمان عقد 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

 طبق این قانون در بحث مهر، چنانچه زوج عین مال، قیمت آن و یا مثل آن را به زوجه نپردازد ، دادگاه وی را ملزم به پرداخت نموده و چنانچه مالی از وی در دسترس باشد به میزان آن را توقیف می کند.

در غیر اینصورت به تقاضای زوجه، شوهر تا زمان پرداخت به حبس محکوم خواهد شد.

 اگر زوج از لحاظ مالی قادر به پرداخت نبوده و به عبارت حقوقی مُعسَر باشد، با استناد به شواهد و مدارک خود تقاضای اِعسار از پرداخت مهر (ناتوانی در پرداخت یکجای آن) را بنماید.

در این صورت مهر به صلاحدید دادگاه و با استعلام از اموال وی تقسیط شده و به تدریج به زوجه پرداخت می‌گردد. 

زندانی مرد به دلیل مهر
زندانی کردن شوهر

بنابراین چنانچه مازاد بر 110 سکه یا معادل آن باشد، زوجه باید دارایی زوج، ثروت و توانایی وی را بر پرداخت مازاد، به دادگاه ثابت نماید در غیر اینصورت ضمانت اجرای کیفری حبس زایل می‌گردد.

4 نکته مهم در باب ماده 22 قانون حمایت از خانواده

1-  مفهوم “معادل 110 سکه” برابر معادل ریالی یا واحدهای پولی دیگر نظیر دلار، درهم و…است.

لذا چنانچه مهر زوجه، ملک، خانه و طلا (به جز قالب سکه) یا هرچیز دیگری باشد، برابر ارزش 110 سکه محاسبه نمی‌گردد. 

به عبارت بهتر مهر در هر قالبی منهای سکه (که تا 110 عدد قابلیت تعقیب مدنی و کیفری دارد) باشد زوج مکلف به پرداخت تمام آن می‌باشد نه معادل ارزش ریالی 110 سکه. 

برای مثال چنانچه مهر زوجه، ملکی به ارزش 1 میلیارد بوده باشد زوج مکلف به تسلیم آن به زوجه یا پرداخت قیمت آن می‌باشد نه ارزش 600 میلیونی برابر 110 سکه از آن.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  کدام شروط ضمن عقد ازدواج را استفاده کنیم + نمونه‌

2- بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور( در اصطلاح به آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است آراء وحدت رویه می‌گویند.):

 چنانچه مقداری طلا به عنوان مهر زوجه تعیین گردد، مثلاً 50 مثقال طلای 18 عیار و ارزش ریالی آن در زمان عقد مشخص و در سند نکاحیه درج شده باشد (مثلاً نوشته شود 50 مثقال طلا به ارزش 12 میلیون در سال 88)، آنچه که زوجه به هنگام درخواست وصول مهریه دریافت می‌نماید، مطابق با شاخص بانک مرکزی و بر اساس نرخ تورم به روز خواهد بود نه ارزش مهر در زمان وقوع عقدم

 به عبارتی چنانچه معادل ریالی آن در سال 98، بیست میلیون تومان محاسبه گردد، زوج مکلف به پرداخت بهای روز یعنی 20 میلیون تومان خواهد بود.

پرداخت مهر
پرداخت مهر

در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود میزان پرداخت مهر بر اساس “یوم الاداء” یعنی روز پرداخت است.

3-فرمول نحوه محاسبه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهر با ادامه زندگی مشترک به شرح زیر است:

تغییر شاخص قیمت (نرخ تورم) سالِ قبل از سال محاسبه مهر تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج ضربدر مهر.

محاسبه مهریه
محاسبه مهر

  برای به دست آوردن شاخص قیمت یا همان نرخ تورم می‌توانید از این صفحه مشاهده نمایید.

4-اگر زوجه بعد از فوت شوهرش برای وصول مهریه خود از ماترک زوج اقدام کند، در این فرض در هر تاریخی که زوجه بعد از فوت شوهرش مهر خود را مطالبه کند، باید شاخص سال فوت زوج بر شاخص سال ازدواج تقسیم و حاصل به دست آمده در مبلغ مهر ذکر شده در سند عقد،ضرب گردد و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود.

به همراه داشتن گواهی انحصار وراثت به انضمام سند نکاح جهت اقامه دعوای وصول مهر از ماترک زوج به طرفیت وراث الزامی است.


حق حبس

همانطور که گفته شد زن به مجرد عقد، مالک تمام مهریه می‌شود و می‌تواند آن را از شوهر مطالبه کند.

 به علاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را تماماً دریافت نکرده باشد، از تمکین خودداری کند. این حق، معروف به حق حبس است. تحقق حق حبس برای زوجه منوط به دو شرط است:

1-برای پرداخت مهر مدتی تعیین نشده باشد(موجل باشد). 

به عبارت دیگر اگر ضمن عقد نکاح یا پس از آن طرفین توافق نمایند که مهر مثلاً 5 سال پس از تولد اولین فرزند به زوجه پرداخت شود، مهر در این صورت مدت دار بوده و زوجه نمی‌تواند به استناد حق حبس از ادای وظایف زناشویی امتناع کند.

 همچنین در صورتی که در سند نکاحیه پرداخت مهر “عندالقدره یا عندالاستطاعه” به نفع زوج ثبت گردیده باشد و زوج به هنگام عقد استطاعت مالی بر پرداخت مهر نداشته و زوجه آگاه بدان باشد، طبق رویه دادگاه‌ها، گذشت زن از حق حبس خود بسیار محتمل است، چون زوجه با آگاهی به عدم استطاعت موافقت خود را بر نوعی تأخیر در پرداخت مهر از جانب زوج ابراز نموده و این عمل،خود به تنهایی، در حکم انصراف از حق حبس خواهد بود.

البته باید متذکر شد رویه واحدی در این باب وجود ندارد. ( منظور این است که قضات دادگاهها تصمیمات مختلفی می گیرند و این تصمیمات حسب احوال و شرایط خاص هر دعواست.)

2-زوجه به اختیار و میل  خویش ، پیش از اخذ مهر به تمکین از شوهر روی آورده باشد.

 در این صورت تمکین به میل زوجه بوده و به منزله انصراف وی از حق حبس است. هرچند مخالفانی در این قضیه ابراز عقیده کرده‌اند اما قانون مدنی و رویه دادگاه‌ها نظر مشهور یعنی از بین رفتن حق حبس با تمکین اختیاری زوجه را پذیرفته است.

سؤالات و نکات مهم در باب حق حبس

-منظور از تمکین در حق حبس تمکین عام است یا خاص؟

طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

منظور از”وظایف زناشویی”در ماده 1085 قانون مدنی، مطلق وظایفی است که شرعاً و قانونا زن در برابر شوهر دارد و می‌توان از آن‌ها به حسن معاشرت(خوش خلقی و رفتار خوب با همسر)، معاضدت(همکاری)، سکونت در منزل همسر و عمل زناشویی را نام برد. 

اثر قانونی این رأی وحدت رویه در جایی است که زن با استناد به حق حبس از رفتن به منزل شوهر و همکاری با وی امتناع کرده و شوهر بر این مبنا نفقه قانونی زوجه را نمی‌پردازد. 

بنابراین عدم سکونت در منزل شوهر و عدم تمکین خاص، در مواردی که زوجه حق حبس دارد، موجب از بین رفتن حق نفقه زن نخواهد بود و زوجه ناشزه محسوب نمی‌گردد لذا زوج موظف است تا پرداخت کامل مهر، نفقه زوجه را نیز طی این ایام به وی بپردازد.

-آیا شوهر نیز می‌تواند با استناد به حق حبس خود، پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه سازد؟؟

قانون گذار در ماده 1085 قانون مدنی تنها از حق حبس زوجه سخن برده است و نسبت به مورد مقابل یعنی شوهر ساکت است. 

لذا با توجه به قانون و رویه دادگاه‌ها حق حبس به هیچ عنوان برای مرد به رسمیت شناخته نشده است.

با این حال جهت حفظ قوام خانواده و رابطه زوجین، می‌توان امینی با توافق زوجین انتخاب کرده تا زوج مهر را به وی پرداخت و پس از تمکین، امین، مهر را به زوجه تسلیم نماید. در هر حال این زوج است که ابتدا به پرداخت مهر اجبار می‌گردد.

-در صورتی که زوجه مهر خود را از مراجع قانونی مطالبه کند و شوهر ادعای اعسار نماید و دادگاه با قبول ادعای اعسار وی به تقسیط مهریه اقدام کند، حق حبس زن با پرداخت یک یا چند قسط ساقط می‌گردد؟؟

طبق رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور، صدور حکم تقسیط که ناشی از عسر و حرج(ناتوانی مالی) زوج در پرداخت یکجای مهر بوده، حق حبس زوجه از بین نمی رود و و منظور پرداخت تمام مهر هست نه بخشی از آن.

لذا زوجه می‌تواند تا پرداخت آخرین قسط مهر از ادای وظایف زناشویی نسبت به شوهر امتناع کند.

پاسخ به برخی سؤالات مهم و پرتکرار

-وضعیت مهریه در صورت فوت زوجه به چه نحو است؟

چنانچه مهر از نوع مهرالمسمی بوده و زوجه فوت کند، چه بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد و چه نزدیکی صورت نگرفته باشد، کل مهر زوجه داخل در ماترک وی قرار گرفته و حق وارثان وی خواهد بود.

 به عبارت بهتر، در صورتی که زن پیش از نزدیکی با همسر خواهان طلاق باشد حق او نسبت به نصف مهر ثابت می‌گردد ( فقط نصف مهر به او تعلق می گیرد )  اما فوت زوجه موجب استقرار حق وی نسبت به کل مهر بوده که در این مورد تمام آن، مهر به ورثه او انتقال می‌یابد.

چنانچه مهر در عقد ذکر نشده باشد و یا شرط عدم استحقاق زوجه در سند نکاحیه ثبت شده باشد، اگر نزدیکی بین زوجین واقع شده، مهرالمثل زن جزء میراث وی و متعلق حق ورثه وی خواهد بود و چنانچه نزدیکی واقع نشده باشد زوجه مستحق هیچ گونه مهری نمی‌باشد.

وضعیت مهریه در صورت فوت زوج به چه نحو است؟

چنانچه مهر از نوع مهرالمسمی بوده و زوج فوت کند، چه بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد و چه نزدیکی صورت نگرفته باشد، زوجه می‌تواند تمام مهر خود را از ماترک شوهر به علاوه حق ارث خود وصول نماید.

در شرایط مساوی، مهر زوجه متوفی دین ممتاز محسوب می‌شود، یعنی پرداخت آن مقدم به سایر بدهی های شوهر است و نسبت به سایر طلبکاران زوج دارای اولویت است.

بنابراین زوجه با به اجرا گذاشتن مهر نسبت به سایر طلبکاران شوهر اولویت دارد.

چنانچه مهر در عقد ذکر نشده باشد و یا شرط عدم استحقاق مهر زوجه در سند نکاحیه ثبت شده باشد، اگر نزدیکی بین زوجین واقع شده، مهرالمثل از ماترک متوفی وصول می‌گردد در غیر اینصورت (عدم نزدیکی) زوجه مستحق هیچگونه مهری نخواهد بود.

وضعیت مهر در صورت ورشکستگی شوهر به چه نحو است؟

بند ۲ ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی:

 طلب‌های بدون وثیقه از تاجر را به پنج طبقه تقسیم کرده و مهر زن را در طبقه چهارم قرار داده است. بر اساس این ماده مهر زن تا میزان ۱۰ هزار ریال به شرط آنکه ازدواج حداقل ۵ سال قبل از توقف واقع شده باشد، جزء دیون ممتاز بر سایر دیون محسوب می‌شود.

 لازم به توضیح است که مبلغ مزبور مربوط به سنوات خیلی گذشته می‌باشد که پول دارای ارزش زیادی بوده است و در حال حاضر تعیین مبلغ توقیف از بابت مهر با توجه به ارزش فعلی پول به نظر دادگاه می‌باشد.

آیا شخص دیگری به جز زوج می‌تواند عهده داره پرداخت مهر گردد؟

ممکن است پرداخت مهر به عهده شخص ثالث قرار بگیرد. در این حالت الزام شوهر از دادن مهر از بین نمی‌رود. بلکه ثالث فقط در حکم ضامن است. لذا زوجه می‌تواند برای دریافت طلب خود به هرکدام از زوج یا ضامن رجوع کند.

آیا می‌توان با وجود تعیین مهر و درج آن در عقدنامه، مقدار مهر را تغییر داد؟

زوج می‌تواند اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنانکه زوجه می‌تواند از تمام یا قسمتی از مهرش گذشت نماید.

 بنابراین هر نوع توافق که زوجین در خصوص پرداخت مازاد بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن را بنماید مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاجراست ولی افزایش مهر بعد از عقد عنوان مهر را ندارد بلکه دین زوج محسوب می‌شود؛لذا از امتیازات مهر برخوردار نخواهد بود.

نحوه وصول مهریه

نحوه‌ی وصول و مطالبه‌ی مهر از طریق محاکم دادگستری «دادگاه خانواده» و یا مراجع ثبتی می‌باشد که هر یک تشریفات خاص خود را به همراه دارد و زوجه می‌تواند از طریق هر یک از دو مرجع مزبور به مطالبه‌ی مهر خود بپردازد.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  پس گرفتن هدایای نامزدی و هدایای دوران عقد

وصول از دوایر اجرای ثبت

مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت یکی از راه‌های مطالبه مهر است زیرا سند نکاحیه سند رسمی و لازم الاجرا محسوب می‌شود و این قابلیت را دارد که از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام شود.

مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند “ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است. 

در مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با به همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفتر خانه‌ای که سند ازدواج آن تنظیم شده است می‌برند و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهر می‌نمایند که سردفتر پس از احراز هویت تقاضا کننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا اجرائیه را که شامل مورد اجراست تهیه و امضاء و به اداره ثبت می‌فرستد.

درخواست اجرائیه باید روی فرم چاپی مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این منظور تهیه و در دسترس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی گذاشته نوشته شود تا به جریان انداخته شود. 

همچنین سردفتر موظف است پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. زوجه پس از مراجعه به ثبت تشکیل پرونده می‌دهد و پس از تشکیل پرونده، اداره اجرا برگه اجرائیه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت اقدام نماید.

در صورتی که ظرف ۱۰ روز زوج نسبت به پرداخت اقدامی ننماید، زوجه می‌تواند نسبت به مسدود کردن حسابهای زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید.

 بعد از آن، اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می‌شود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته می‌شود و از محل فروش آن مهر زن پرداخت می‌شود.

نکات مهم در خصوص مطالبه از طریق اجرای ثبت

 1. هر گاه تقاضا کننده، نماینده (وکیل) داشته باشد نماینده باید دلیل مثبت سمت خود را به همراه تقاضا پیوست نماید.
 2. هر گاه شوهر فوت نموده باشد زن باید اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نماید و تقاضای صدور اجرائیه نماید و همچنین باید ورثه متعهد را نیز معرفی نماید.
 3. مدت زمان پرداخت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است مطابق ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ” از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دِین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
 4. مطالبه از طریق اجرای ثبت به موجب سند رسمی امکان پذیر است، بنابراین اسنادی که توسط زوجین یا اقوام آنها به صورت رسمی(غیر از سند نکاح) تنظیم می‌شود قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد.
 5. در صورتی که زوج کارمند یکی از کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت نظایر آنها باشد زوجه می‌تواند حقوق وی را توقیف کند در این صورت اگر محکوم علیه (زوج) ،زن یا فرزند نداشته باشد یک چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود.
 6. در صورتی که طلاق گرفته و مجرد باشد یک سوم حقوق و مزایای او به نفع محکوم له (زوجه) بازداشت خواهد شد در این صورت مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مربوطه مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مزایای مطالبه از طریق اجرای ثبت

۱ – در مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت، زوجه پس از تشکیل پرونده می‌تواند نسبت به ممنوع الخروجی زوج اقدام نماید،این در حالی است که در دادگاه ،ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

۲ – در مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می‌گیرد که میزان آن ۵%  پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست (زوج) گرفته می‌شود، ولی مطالبه در دادگاه زوجه باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد و پنج درصد بابت حق اجرای حکم اقدام نماید.

هزینه وصول از طریق اجرای ثبت
حق الاجرا

۳ – مطالبه از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است. دادگاه تا 7 ماه طول میکشد تقریبا و اداره ثبت نهایتا یک یا دو ماه بنابراین بهتر است چنانچه زوج دارای اموالی می‌باشد که دارای سند رسمی است نسبت به مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

۴ – صدور اجرائیه در اجرا مشمول مرور زمان نمی‌شود، ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید، اجرائیه بی اثر می‌شود و زوجه باید مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

۵ – در مطالبه از طریق اجرای ثبت، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زوجه شروع می‌شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی مراحل اجرایی آغاز می‌شود.

۶ در مطالبه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع (زوجه یا وکیل وی) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغاز می شود، در حالی که مطالبه مهر از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.

وصول از طریق دادگاه خانواده

نحوه مطالبه از طریق دادگاه،مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه است.

زوجه می‌تواند ابتدا دادخواست توقیف و تأمین اموال را تحت همین عنوان تقدیم نموده و متعاقباً درخواست وصول مهر را با توجه به قرار تأمین خواسته مطرح کند. 

همچنین می تواند به صورت توأمان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه‌ی مهر را بنماید.

هزینه دادرسی دعوای وصول

هزینه‌ی دادرسی در مهر بر اساس نرخ مهر اخذ می‌گردد که میزان سه و نیم درصد از مجموع ارزش مهر است. 

هزینه دادرسی دادگاه
هزینه دادرسی

این مبلغ در ابتدای دادخواست وصول مهریه از زوجه دریافت می گردد.

در این حالت،زوجه می تواند نسبت به پرداخت هزینه دادرسی دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم نماید و در صورت اثبات و قبول آن توسط قاضی،از پرداخت آن معاف گردد.

 در هر حال هزینه دادرسی دعوای مهر،نهایتا از زوج که محکوم به پرداخت مهر شده است اخذ می گردد.

حال، چنانچه زوجه در ابتدا هزینه را پرداخت نموده باشد،این مبلغ به وی باز می گردد.این حکم در کلیت دعوای مهر جاری است.

در صورت فوت شوهر،زن می‌تواند تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید و در این صورت دعوای مطالبه‌ باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده)  متوفی را پذیرفته‌اند در دادگاه طرح و اقامه نماید. 

اگر مقدار مهر مطالبه شده کمتر از  ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهر مطالبه شده بالای ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده، صالح به رسیدگی می‌باشد. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌گیرد. پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

فرار از پرداخت مهریه

 مطابق  قانون همزمان با دادخواست مطالبه و یا حتی قبل از آن می‌توان قرار تأمین خواسته از دادگاه  تقاضا کرد. 

با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می‌توانند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند.

بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهر تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف آزاد  می‌شود.

مستثنیات بدهی در مهریه

توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض زوج  از توقیف آزاد می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می‌شود که بر طبق ماده ۲۴  قانون محکومیت‌های مالی عبارت هستند از:

 1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
 2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه(زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه(زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 6. تلفن مورد نیاز زوج
 7. اگر تنها محل درآمد زوج اجاره بهایی باشد که از مورد اجاره بدست می آورد طبق تشخیص دادگاه نه مورد اجاره و نه اجاره بها قابل توقیف جهت وصول نیست. مگر اینکه مازاد بر نیاز معیشتی زوج باشد.

مزایای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

1-در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی‌کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.

2-در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه‌ی دادگاه می‌توان وی را در اجرای ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی به محبوس کرد.

3-  در روش مطالبه از دایره اجرای ثبت ممکن است زوج به قصد فرار از دین(بدهی)، اموال خود را منتقل کند بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهر به دادگاه مراجعه کند، به استناد ماده 108قانون آیین دادرسی مدنی می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی و با استناد به سند رسمی،به موجب قرار تامین خواسته، معادل مهر را از اموال زوج توقیف کرده تا اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل شود.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  فسخ نکاح چیست و با طلاق چه فرقی دارد؟

معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه و انعقاد معاملات صوری توسط زوج

بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهر شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول ،اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می دهد.

هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیآورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.

گاها نیز دیده می شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می دهد.

فرار از پرداخت مهریه
فرار از مهر

مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی می باشد،خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده،دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.

سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق می تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟

در اینجا باید متذکر شد چنانچه معاملات،پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد،در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می گردد.

 اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.

اما چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند،فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند.

گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است،اما نمی توان عنوان صوری بدان اطلاق نمود.

برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک مبایعه نامه(قولنامه) و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامله ( یعنی طرفین عاقل،بالغ و رشید باشند و در کمال صحت عقل و راده و اختیار اقدام به انقاد قرارداد نمایند. ) ،منتقل می کند.

در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد،اثبات صوری بودن آن سخت است.شاید به نظر برسد زوجه می تواند از دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت استنکاف زوج بتواند نشانه ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد اما این اقدام نیز پروسه ای سخت،زمان بر اما ممکن است.

مثلا چنانچه انتقال به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک زوج باشد خود، اماره ای است که جهت تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی دارد اما از سندیت چندانی برخوردار نیست.

در باب ایجاد بدهی به ضرر خود نیز باید گفت پرداخت بدهی‌ها به ترتیب زمانی ایجاد آن‌ها صورت می گیرد لذا چنانچه زوج با صدور چک به نفع شخص دیگر خود را بدهکار جلوه دهد،مهریه زوجه دارای امتیاز تقدم زمانی است،لذا ابتدا مهر باید وصول گردد.

اجمالا باید گفت،علاوه بر بهره گیری از تجارب از وکلای مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه،درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده 108قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.

همانطور که گفته شد مهر مندرج در سند نکاح،به عنوان سند رسمی در نظر گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید.

در این صورت دادگاه پیش از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهر را از اموال شوهر توقیف می کند.

 در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود،چرا که هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است تا مشخص گردد ملک مورد انتقال،توقیف و بازداشت نشده باشد.

فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد نه اجرای ثبت.

چرا که اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.در اینجاست که گزینش صحیح راه مطالبه، دوایر اجرای ثبت یا دادگاه، از مسائلی است که باید به دقت بررسی گردد چرا که مطالبه از اجرای ثبت نیز امتیازات خاص خود را دارد که گذرگاه دادگاه،غالبا فاقد چنین امتیازاتی است مثل تسریع رسیدگی و ممنوع الخروج کردن زوج و یا صرف هزینه کمتر.

بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه 1394 در 80 بند ابلاغ شد. بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال بعد بود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نگردید و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد. فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه،موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است.

 یکی از این مواد بند 3 ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه است. این ماده بیان می‌کند: 

“تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.”

یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. 

همان‌گونه که پیش تر نیز بیان شد، تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهر از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌ صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. 

این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

مشاوره تلفنی تخصصی با وکیل

نکات تکمیلی بحث وصول مهریه

 1. چنانچه مهر زوجه بیش از ۱۱۰ سکه باشد قابلیت وصول ان از طریق اجرای ثبت کماکان وجود دارد اما این موضوع زمانی مفید خواهد بود که زوجه بتواند به همان میزان، مال از طرف زوج معرفی کند. در حالی که اگر فرد بدهکار یعنی زوج، مالی نداشته باشد، تفاوت چندانی با روند قضایی نخواهد داشت؛ جز اینکه زوجه می‌تواند به سرعت زوج را ممنوع‌الخروج کند.
 2. امکان مطالبه همه مهر هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی‌توان از دو مرجع مطالبه کرد. اما می‌توان برای بهره مندی از مزایای وصول از طریق هر دو مرجع ، قسمتی از مهر را از اداره اجرای ثبت تقاضای  کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهر و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهر از دو مرجع در اینجا درست است و مصداق دارد. فرض کنید کل مهریه 600 سکه است زوجه می‌تواند ۳۹۰ سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و 2۱۰ سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست به طرفیت شوهر اقدام کند.
 3. چنانچه مطالبه به تبع درخواست طلاق بوده، موضوع در شمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده قرار گرفته و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای مهر را ندارد. چراکه طبق قانون دادگاهی که به دعوای اصلی (طلاق) رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی در باب سایر جوانب آن خواهد بود. همچنین مطابق با قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رأی خود به مسائل مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهر نیز رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند.
 4. چنانچه دادخواست ناتوانی زوج از پرداخت مقبول محضر دادگاه قرار گرفته و بر مبنای آن مهر تقسیط گردد، زوجه نیز می‌تواند چنانچه مالی از شوهر کشف نموده و از ثروت جدید ایجاد شده برای زوج آگاه گردد، درخواست تعدیل و افزایش قیمت اقساط مهر را از دادگاه بنماید.

مهریه در عقد موقت

در ازدواج موقت بر خلاف عقد دائم، عدم تعیین مهر در عقد نکاح موجب بطلان است و فوت زن پیش از انقضای عقد موقت ، حق زن بر مهر را از بین نمی برد و مهر داخل در اموال و ماترک او می شود و متعلق حق وراث وی قرار می گیرد.

همچنین اگر شوهر تا آخر مدت عقد ، با زوجه نزدیکی نکند،زن همچنان مستحق کل مهر خواهد بود.

اما اگر شوهر قبل از نزدیکی،تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را به زوجه بدهد نه کل آن.

احکام دیگر جاری در مهر عقد دائم،نظیر مهرالمثل و مهرالمتعه در نکاح موقت جاری نمی گردد.

 لازم به یادآوری مهر در عقد موقت،در صورتی قابل مطالبه از دوایر اجرای ثبت خواهد بود که ازدواج موقت به دلیلی به ثبت رسیده باشد.(مثلا در صورت بچه دار شدن زوجه) در غیر اینصورت اگر نکاح موقت به صرف صیغه محرمیت بوده و مدرکی در دست نباشد،ابتدا باید اصل نکاح موقت با ادله ای نظیر اقرار خود زوج و یا شهادت شهود در دادگاه اثبات گردد و وصول مهریه نیز پس از آن با دادگاه خواهد بود.

درباره نگار پایدار


کارشناس ارشد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران_دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران،پژوهشگر در حوزه دعاوی حقوق اداری،دعاوی کارگر و کارفرما و دعاوی ثبتی،فعال حقوق بشر

6 نظر
 1. سلام من و همسرم یه دختر ۳ ساله داریم و از هم جدا شدیم و من برای ادامه تحصیل باید به خارج از کشور مهاجرت کنم و همسرم بهم میگه مهریه تو بهم ببخش تا اجازه خروج از کشور دخترمون رو بده و منو تحت فشار گذاشته نمیدونم چیکار باید انجام بدم و ۱۵۰ تا سکه از اقساط مهریه م مونده , آیا میتونه این کار و بکنه و اجازه خروج به دخترم نده؟

  • با سلام
   عنایت به ماده۱۸قانون گذرنامه،خروج فرزند اعم از دختر و پسر تا رسیدن به سن۱۸سالگی،مستلزم اذن ولی قهری یعنی پدر است.
   لذا ایجاد حق حضانت برای شما، اجازه خروج فرزند را به شما نخواهد داد.
   با این حال،چنانچه بتوانید وفق ماده۴۲قانون حمایت خانواده وجود صلاح و غبطه فرزند را در خروج از کشور نزد محکمه صالح،ثابت کنید،امکان موافقت دادگاه وجود دارد.ولی،خروج از کشور باید به نحوی باشد که مخل حق ملاقات پدر نگردد.
   همچنین برای اطمینان از بازگرداندن فرزند توسط شما،باید به دادگاه تامین مناسبی بسپارید و تعهد بدهید.
   موفق باشید.

 2. سلام
  آیا زندانیان مهریه به اوین منتقل میشوند ؟
  در چه صورت برای مهریه جلب صادر خواهد شد؟
  روند به اجرا گذاشتن مهریه از شروع تا منجر به حکم جلب شود چند ماه طول میکشد؟

  • با سلام
   دعوای مهریه در زمره دعاوی مالی است و معمولا محکومان این دسته از دعاوی به اوین منتقل می شوند.
   در صورتی که زوج تا۱۱۰سکه را پرداخت نکرده یا تمهیدی برای پرداخت آن نداشته باشد حکم جلب وی به درخواست خواهان صادر می شود.
   بسته به اینکه در مراجع ثبتی باشد یا دادگاه،حجم پرونده ها و همچنین بسته به شهر و شعب رسیدگی کننده،تجدیدنظرخواهی و…متفاوت بوده و نمی توان ملاک واحدی برای زمان آن در نظر گرفت.

 3. سلام من به رای دادگاه درخصوص مهریه اعتراض کردم رفت برای تجدیدنظر و پیامک اومده که به همان شعبه که مهریه بریده بودن واصل شد
  الان یه هفته هم بیشتر شده ولی خبری نیست که پروندم به کجا رسید

  • با سلام
   رسیدگی به پرونده های مالی معمولا زمان بر است و جای نگرانی نیست.با این حال جهت اطلاع از آخرین اقدامات به شعبه مذکور مراجعه کنید یا منتظر بمانید تا رای تجدیدنظر از طریق ارسال پیامک به شما ابلاغ گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *